Методична база

Студенти спеціальності “Облік і аудит” забезпечені навчальними та робочими програмами з усіх нормативних та вибіркових навчальних дисциплін. Навчальні та робочі програми з нормативних дисциплін створено у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти (Київ, 2010 р.), а вибіркових дисциплін – Стандарту вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 2012 р.).

На економічному факультеті дотримуються вимог “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти”, у відповідності до якого третина загальної кількості годин за кожною дисципліною відводиться на самостійну позааудиторну роботу при тенденції зростання цієї частки.

Навчально-методичною базою для професійної підготовки фахівців є навчально-методичні комплекси дисциплін, до яких входять:

- програми навчальних дисциплін;

- робочі програми, розроблені відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти (Київ, 2010 р.) та Стандарту вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 2012 р.), затвердженого і узгодженого в установленому порядку;

- методичне забезпечення лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять;

- тестові завдання і задачі з кожного модуля дисципліни;

- матеріали для самостійної роботи студентів;

- критерії оцінювання знань, пакети контрольних робіт для поточного, підсумкового і залишкового контролю з дисципліни;

- перелік обов’язкової і додаткової навчально-методичної літератури.

Для студентів спеціальності “Облік і аудит” згідно з навчальним планом розроблені плани семінарських, практичних занять та завдання для лабораторних робіт.

Розроблені методичні матеріали для самостійної роботи крім переліку тем, що виносяться на самостійне вивчення студентів та контрольних питань для самоперевірки, містять теми доповідей, рефератів, творчих завдань, рекомендовану літературу й посилання на електронні матеріали.

Ступенева підготовка фахівців передбачає неперервність навчального процесу та будується за наступними принципами навчання:

- проведення аудиторних занять (лекційні, семінарські, практичні, лабораторні);

- індивідуальні заняття викладачів зі студентами, гурткова робота;

- самостійна робота студентів над вивченням тем та розділів окремих дисциплін, підготовка рефератів та участь у диспутах;

- рішення студентами ситуаційних завдань, проведення ділових ігор, виконання індивідуальних завдань;

- підготовка і захист курсових робіт (проектів);

- проведення навчальних і виробничих (технологічних) практик, підготовка і захист звітів з практик; проведення олімпіад та конкурсів на краще знання дисципліни, подання кращих наукових робіт на університетські, міжвузівські та міжнародні олімпіади, конкурси, конференції;

- використання різноманітних форм діагностики і контролю якості підготовки (комплексних контрольних робіт, тестів, заліків, іспитів).

На економічному факультеті застосовуються новітні технології навчання, серед яких комплексні і проблемні лекції, відкриті практичні заняття, лекції з мультимедійним супроводом та іншими сучасними засобами передачі інформації. Всі кафедри факультету устатковані робочими точками для роботи в мережі Internet.