Наукова робота кафедри обліку і аудиту

Наукова та науково-технічна діяльність Львівського національного університету імені Івана Франка здійснюється за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України.

Важливою і нерозривною складовою діяльності Університету є наукова робота. Організацію і контроль за виконанням наукових досліджень в Університеті покладено на науково-дослідну частину (НДЧ), до якої структурно входять 19 науково-дослідних лабораторій, 7 науково-дослідних інститутів, а також Астрономічна обсерваторія і Ботанічний сад.

На кафедрі обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка значна увага приділяється науково-пошуковій роботі. Свої дослідження викладачі проводять у руслі загального наукового спрямування кафедри – розвиток обліку, аналізу і контролю в господарській системі України.

Наукова робота викладачів кафедри проводиться у таких напрямках:

1) підготовка дисертаційних робіт;

2) розробка кафедральної науково-дослідної теми;

3) індивідуальні наукові дослідження викладачів кафедри.

Розглядаючи наукову діяльність викладачів кафедри протягом за першим із вказаних напрямків, необхідно зазначити, що роботу по підготовці дисертацій ведуть 10 викладачів кафедри. Захищено у 2008-2013 рр. 7 дисертацій:

1. Дюкарєва Х. “Внутрішньогосподарський облік і аналіз діяльності підприємства за центрами відповідальності”.

2. Раделицький Ю. “Формування та розвиток фінансового ринку і Україні”.

3. Юрченко Л. “Формування і розвиток людського капіталу машинобудівного підприємства”.

4. Тенюх З. “Регулювання діяльності стратегічних підприємств державного сектора економіки”.

5. Перфілова О. “Державне регулювання електроенергетичного сектору України”.

6. Мельник Н. “Державне регулювання розвитку будівництва в Україні”.

7. Москаль Н.В. “Аудит діяльності підприємств торгівлі за умов загрози її припинення та банкрутства”.

За результатами виконаних досліджень: обґрунтовано необхідність застосування системного підходу до оцінювання об’єктів фінансового обліку та розробки теоретичних і практичних рекомендацій, що забезпечать надання йому достовірності та економічного характеру в умовах зростання концентрації капіталу та ускладнення бізнесу; розроблено рекомендації щодо здійснення контролю правильності оцінки активів та зобов’язань підприємства в умовах фінансово-економічної кризи із врахуванням порушення принципу безперервності діяльності.

Поряд з вказаними напрямками наукової діяльності викладачі кафедри проводять індивідуальні дослідження, результати яких формуються у вигляді монографій, друкуються у наукових журналах відповідного спрямування. Значна кількість отриманих результатів доповідається на науково-практичних та науково-методичних конференціях і наукових семінарах різних рівнів.

Упродовж останніх років викладачі кафедри були учасниками міжнародних та вітчизняних конференцій:

- Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті глобалізації”, 22-23 травня 2009 р., м. Одеса.

- Міжнародна наукова студентсько-аспірантська конференція “Економіка України в умовах посилення глобалізацій них процесів”, 2009 р., м. Львів.

- Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю “Вдосконалення обліку, аудиту і аналізу в контексті євроінтеграції”, 12-15 травня 2009 р., м. Севастополь.

- Міжнародна науково-практична конференція “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в епоху глобальних змін”, 23 жовтня 2009 р., м. Київ.

- Міжнародна науково-практична конференція “Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів”, 17–21 лютого 2010 р., м. Ритро-Суха Струга (Польща).

- Перша міжнародна науково-практична конференція “Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізацій них процесів у світовій економіці”, квітень 2010 р, м. Ужгород.

- Міжнародна науково-практична конференція “Фінансові аспекти забезпечення розвитку готельно-туристичних підприємств України”, 25 жовтня 2010 р., м. Львів.

- Міжнародна науково-практична конференція “Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні”, 23-24 квітня 2010 р., м. Тернопіль.

- Всеукраїнська науково-практична конференція “Економіка і управління у промисловості”, присвячена 75-річчю факультету економіки та менеджменту Національної металургійної академії України, 28-29 жовтня 2010 р., м. Дніпропетровськ.

- Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін”, 7-8 жовтня, 2010 р., м. Полтава.

- Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством”, 29-30 червня 2010 р. м. Луцьк.

- Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні”, 2009 р., м. Київ.

- V Міжнародна науково-практична конференція “Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: проблеми та перспективи”, 30 червня 2010 р., м. Львів.

- XXІ наукова сесія Товариства імені Шевченка. 23-24 березня 2010 р., м. Львів.

- Восьма Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та ідеї глобалізації”, 25-26 лютого 2011 р., м. Тернопіль.

- XVIIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 – 26 жовтня 2011 р., м. Київ.

- Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні системи і технології в економіці”, 3-4 березня 2011 р., м. Київ.

- ІІ міжнародна науково-практична конференція “Соціальна політика: принципи та методи реалізації в контексті світового та вітчизняного досвіду”, 3–5 листопада 2011 р., м. Сімферополь – Ялта.

- Х Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті д.е.н., проф. О.С. Бородкіна “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація”; Міжнародна науково-практична конференція “Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті”, 16-17 вересня 2011 р., м. Київ.

- Міжнародна науково-практична конференція “Теоретико-методологічні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки”, 15-16 листопада 2011 р., м. Кам’янець-Подільський.

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку світової економіки”, 15 грудня 2011 р., м. Харків.

- Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні механізми фінансування вищої освіти в Україні”, 22 – 23 листопада 2012 р., м. Київ.

- І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки”, IC YESS, 2012 р.

- Х міжнародна наукова конференція “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія та організація”, 30 березня 2012 р., м. Київ.

- Міжнародна науково-практична конференція “Актуальные вопросы экономики: проблемы, гипотезы, исследования”, 5-6 жовтня 2012 р., м. Сімферополь.

- Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові”, вересень 2012 р., м. Тернопіль.

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні”, жовтень 2012 р., м. Тернопіль.

- ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 17-18 лютого 2012 р., м. Київ.

- Инновационные и информационные технологии в развитии бизнеса и образования: І Международная научно-практическая конференція, Москва: 20-21 ноября 2012 г.

- Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сб. материалов четвертой Международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики 16-17 мая 2013 г, г. Пинск, Республика Беларусь / Полесский государственный університет.

- Деньги, экономия и общество: Международній нумизматический симпозіум, 16-19 мая 2013 г. Кошице.

- Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економіки: Міжнародна науково-практична конференція (м. Дніпропетровськ, 5-6 квітня 2013 р.).

- Сценарії та середньостроковий прогноз розвитку економіки України. Міжнародна науково-практична конференція. Одеса,12-13 квітня 2013р.

- Макроекономічні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку: XXVI міжнародна науково-практична конференція, 11-12 жовтня 2013 р.

- Проблеми сучасної економіки: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (27-28 вересня 2013 року, м. Донецьк) / Східноукраїнський інститут економіки та управління.

- Гармонізація оподаткування в умовах глобалізацій них та інтеграційних процесів: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференція, 12-13 квітня 2013 р. / Держ. подат. служба України; Нац. унів. ДПС України.

- Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін: міжнародна науково-практична конференція (м. Кам’янець-Подільський 18-19 квітня 2013р.).

- Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, ДВНЗ КНЕУ, 14 -15 листопада 2013 р.).

- Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, Класичний приватний університет, 15 листопада 2013 р.).

- Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління» : ХІІ Міжнародна наукова конференція (м. Житомир, Житомирський державний технологічний університет, 24 -25 жовтня 2013 р.).

Викладачі кафедри мають творчі стосунки з вищими навчальними закладами зарубіжних країн. Найтісніша творча співпраця налагоджена з Університетом Марії Кюрі-Складовської (Жешувська філія) (Польща), Люблінським католицьким університетом (Польща), Вищою економічною школою у місті Кракові (Польща) а також з університетами у місті Варшава (Польща), місті Білосток (Польща), місті Кельце (Польща).