Історія кафедри обліку і аудиту

Кафедру бухгалтерського обліку і аудиту було виділено у самостійну структуру з кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності (1993). Витоки формування кафедри відносяться до 1964. Первісно, це була комплексна кафедра при Львівській філії Київського інституту народного господарства, де працювали викладачі бухгалтерського обліку, фінансів, статистики, аналізу господарської діяльності підприємств. З утворенням економічного факультету (1966), відкрито кафедру фінансів, бухгалтерського обліку і статистики у складі Львівського університету.

За час існування кафедра змінювала свою назву і виступала основою формування інших кафедр відповідно до нововідкритих спеціальностей. З переходом до скороченої форми назви спеціальності, від “бухгалтерський облік, аналіз і контроль” до “облік і аудит”, зазнала скорочення назва кафедра обліку і аудиту(1996).

Від початку заснування працювали на посадах доцентів – Балицька П.С., Горбенко Л.Г., Карбовник М.І., Козак І.Д., Поліщук О.Г., а на посаді асистента – Череповська І.С. Згодом кафедру поповнюють доценти Вихованський В.М., Суходуб І.П., Мних Є.В., Поліщук О.Г., Шургот Б.Й., Хом’як Р.Л., Васюник І.В., Ковалюк О.М. та інші підготовлені спеціалісти із числа випускників Львівського університету.

Від початку заснування кафедру очолювали: М.М.Олексієнко (1966-78); О.Г.Поліщук (1978-79); М.І.Карбовник (1979-84); Є.В.Мних (1984-88); М.І.Крупка (1988-93); Є.В.Мних (1993 - січень 2004); В.Є.Швець (січень 2004 - червень 2005); Н.С.Струк (липень 2005 - серпень 2007); О.М.Ковалюк (з вересня 2007).

З початку своєї діяльності кафедра готувала спеціалістів з бухгалтерського обліку через вечірню та заочну форми навчання і забезпечувала викладання таких навчальних дисциплін як статистика, фінанси і кредит та бухгалтерський облік, а також читали лекції для інших спеціальностей університету (на економічному, юридичному, географічному, математичному та факультеті міжнародних відносин).

Після виокремлення кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в окрему структуру і у зв’язку з реформуванням економіки відбувається переорієнтація підготовки спеціалістів переважно на денну форму. Розширення набору на денну форму супроводжувалось зменшенням студентів-заочників і було ліквідовано вечірню форму навчання. Водночас, від 2002 року почався набір на останній курс випускників коледжів, що перебували у комплексі з Львівським університетом, у зв’язку з переходом до трьохрівневої підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр). Зростання набору студентів на дану спеціальність призвело до зростання педагогічного навантаження, а відтак вплинуло на збільшення штату працівників кафедри.

Так, станом на 1.09.2013 р. на кафедрі працює 22 особи: професор – Ковалюк Олексій Миколайович (завідувач кафедри); доценти - Цікало Євген Іванович, Нашкерська Галина Володимирівна, Швець Володимир Євгенович, Вейкрута Лілія Степанівна, Бандура Звенислава Любомирівна, Плиса Зоряна Петрівна, Струк Наталя Семенівна, Шевчук Віра Романівна, Кріль Ярослава Ярославівна, Дутчак Ірина Богданівна, Юрченко Олександра Богданівна, Раделицький Юрій Орестович, Неманова Христина Любомирівна, Тенюх Зоряна Ігорівна, Мельник Наталя Володимирівна; асистенти – к.е.н. Москаль Наталія Володимирівна, Проць Андрій Григорович, Попівняк Юлія Михайлівна, Головчак Ганна Василівна, Гамкало Олена Богданівна, Скоп Христина Ігорівна, інженер І категорії - Олексишин Леся Теодорівна, лаборант - Олексишин Наталя Євгенівна.

Викладачами кафедри забезпечується читання лекцій з більш як 30 дисциплін, зокрема: Бухгалтерський облік, Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, Облік у бюджетних установах, Аналіз господарської діяльності, Управлінський облік, Фінансовий облік, Організація та методика аудиту, Звітність підприємств, Облік за видами діяльності, Фінансовий аналіз, Облік у малому бізнесі, Методика наукових досліджень, Організація обліку та ін.

Першим фундаментальним підручником кафедри є “Бухгалтерський облік” (1972), який вийшов з друку українською мовою накладом 6.300 примірників. Його авторами були Балицька П.С., Карбовник М.І. і Козак І.Д. Даний підручник з грифом міністерства, 20 років був базовим у використанні студентами не тільки Львівського університету, але і в інших ВУЗах України. Вагоме місце також належить підручнику “Фінанси і кредит”, який був написаний проф. Олексієнком М.М. у співавторстві з доцентом кафедри Горбенко Л.Г., а згодом перевиданий вдруге.

З розширенням набору студентів на профільну спеціальність, значно зросло число підручників і посібників виданих викладачами кафедри, найбільш цитованими з них стали:

- Карбовник М.І., Остап’юк М.Я., Хом’як Р.Я. Основи бухгалтерського обліку. Навч. посібник, Київ (1992);

- Мних Є.В., Ференц І. В. Економічний аналіз. Навч. посібник, Львів (2000); Мних Є.В. Економічний аналіз. Підручник, Київ (2003);

- Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу. Навч. посібник, Львів (2004);

- Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік. Навч. посібник, Львів (2004);

- Швець В.Є. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. посібник, Львів (2004);

- Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. Підручник, Львів (2005);

- Нашкерська Г.В. Фінансовий облік. Навч. посібник, Київ (2009);

- Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік. Навч. посібник, Київ (2009);

- Плиса В.Й., Ріль (Плиса) З.П. Бухгалтерський облік. Довідник, Львів (2009);

- Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік. Навч. посібник, Київ (2010);

- Цікало Є.І., Попівняк Ю.М. Збірник задач для самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік”. Навч. посібник, Львів (2010);

- Цікало Є.І., Попівняк Ю.М., Хоча Н.В. Збірник тестів з дисципліни “Бухгалтерський облік”. Навчальне видання, Львів (2010);

- Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік. Навч. посібник, друге видання, Київ (2011);

- Плиса З.П., Плиса В.Й. Бухгалтерський облік. Підручник (2013).

Hекомендовані Видавничою радою Львівського національного університету ім. Івана Франка, навчальні посібники: Ковалюк О.М., Бандура З.Л., Вейкрута Л.С. Економічний аналіз і аудит; Плиса В.Й., Плиса З.П. Облік і аудит.

Наукові інтереси кафедри пов’язані з дослідженням питань методології та методики формування й розвитку обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні.

За останнє десятиліття на кафедрі опубліковано монографії, зокрема: Швець В.Є. Каталог українських грошей від 1917 року. Львів (2000); Мних Є.В., Швець В.Є., Яремко І.Й. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти). Львів (2001); Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку. Львів (2009); Струк Н.С. Економічний аналіз ділового партнерства підприємств. Львів (2009); Дутчак І.Б. Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні. Львів (2009); Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні. Львів (2010); Струк Н.С. Облікова система ділового партнерства підприємств України. Львів (2011); Р. Шуст, А. Крижанівський, О. Целуйко, В. Швець, О. Вовчак, З. Комаринська. Гроші України. Київ (2011); Швец В. Учётно-аналитическое обеспечение инвестиций на рынке антиквариата в Украине / Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика. Монография. Москва (2013). Швец В., Крыворучко Т. Развитие учёта и экономические кризисы / Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, red. naukowy S.Partycki. Lublin (2013).

Працівники кафедри неодноразово виступали ініціаторами та організаторами проведення міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема: Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття (26-27 квітня 2001); Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні (25-26 березня 2005). За результатами цих конференцій було опубліковано збірники тез і статей загальним обсягом понад 70 д.а.

Кафедра має добрі творчі стосунки з провідними вузами України, Польщі та США і Канади. Найбільш тісною є співпраця з однопрофільними кафедрами Київського національного економічного університету, Київського національного торгово-економічного університету, Національного університету “Львівська політехніка”, Львівської комерційної академії, Тернопільського національного економічного університету та ін. Спільну навчально-методичну роботу кафедра проводила з Віндзорським університетом (США) за участі професора Михайла Зіня, з економічним факультетом філії університету Марії Кюрі-Складовської в Жешуві (Польща).