Стратегія розвитку кафедри обліку і аудиту на 2016-2021 рр

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ НА 2016-2021 РР.

1) пріоритетні та стратегічні напрями розвитку кафедри, її завдання та цілі на ринку освітніх послуг
2) навчально-методична робота, впровадження нових освітніх технологій та участь кафедри в міжнародних освітніх проектах;
3) наукова робота та міжнародне наукове співробітництво;
4) профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та працевлаштування випускників, реклама кафедри на ринку освітніх послуг
5) удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу

1) пріоритетні та стратегічні напрями розвитку кафедри, її завдання та цілі на ринку освітніх послуг

Місія кафедри:
Кафедра кафедри обліку і аудиту бачить своє призначення в підготовці висококваліфікованих фахівців на принципах міжнародної мобільності з прекрасним розумінням особливостей функціонування світової економіки і досконалим знанням міжнародних стандартів обліку і аудиту, які готові до активної творчої професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла суспільному прогресу взагалі і розвитку бухгалтерської професії зокрема (в тому числі здатні працювати в міжнародних компаніях); прагнуть самостійно здобувати нові знання, контролювати і коректувати зроблене; вміють оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку; мають високі моральні якості (в тому числі дотримуються кодексу професійної етики бухгалтера і аудитора); володіють навичками організаторської та управлінської діяльності; вміють ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних і економічних наслідків.

Основна мета кафедри:
Задоволення зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства на підготовку фахівців високої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з обліку, аналізу і аудиту, володіють міжнародними стандартами фінансової звітності та аудиту і набули практичних навичок з використання методик обліково-аналітичних та контрольних дисциплін (в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій).

Дана мета може бути досягнута на основі:
• просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм;
• збільшення інтелектуального потенціалу та розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
• впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій;
• формування кооперації із стратегічними партнерами.

Пріоритетні напрями розвитку кафедри:
• покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (захист докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукових ступенів доктор та кандидат економічних наук за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»);
• посилити конкуренцію на ринку освітніх послуг шляхом підвищення якості підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці, а саме: вивчення новітніх інноваційних технологій та методик в галузі обліку, аналізу і оподаткування; розширення можливостей сертифікації за міжнародними програмами.

Стратегічні напрями розвитку кафедри
• відкриття докторантури за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
• підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу шляхом участі у тренінгах, сертифікаційних програмах з міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту, а також прикладних інформаційних технологій обліку, аналізу та оподаткування;
• збільшення ліцензійного обсягу підготовки магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
• підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над навчальними посібниками та монографіями з ціллю забезпечення самостійної роботи студентів за фаховими дисциплінами;
• розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці.

2) навчально-методична робота, впровадження нових освітніх технологій та участь кафедри в міжнародних освітніх проектах
Навчально-методична робота буде спрямована на підготовку фахівців у галузі обліку і аудиту у межах Болонського процесу на основі новітніх інноваційних педагогічних та інформаційних технологій.
Основні напрями роботи:
• створення центру підтримки бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, завданням якого є надання різних видів обліково-аналітичних послуг та консультацій практикуючим бухгалтерам з переходу обліку України на Міжнародні стандарти фінансової звітності;
• створення науково-дослідних студентських гуртків та товариств з метою поглибленого вивчення новітніх технологій з ведення обліку, аналізу і аудиту;
• посилення співпраці з міжнародною професійною бухгалтерською організацією «Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів» (далі – АССА) з метою отримання акредитації на заліки АССА бакалаврської та магістерської програми за спеціальністю «Облік і оподаткування»; у результаті студенти, які навчатимуться за цією акредитованою АССА програмою, матимуть значні переваги для отримання міжнародної професійної кваліфікації, що визнається в 180 країнах світу; акредитація освітніх програм з боку АССА наближує та прискорює професійну сертифікацію майбутнього професійного бухгалтера з отриманням кваліфікації АССА паралельно із навчанням в університеті; крім того, це надає унікальну для студентів можливість отримати дипломи британських університетів Оксфорд Брукс (Oxford Brookes University) або Лондонського університету (University of London), оскільки АССА має певні спільні дипломні програми з цими навчальними закладами;
• створення електронної приймальні кафедри задля офіційного листування зі студентами та практикуючими фахівцями;
• вдосконалення навчальних програм, програм практик, навчально-методичних комплексів; розробка текстів лекцій, навчально-методичних посібників (зокрема, підготовка навчальних посібників з навчальних дисциплін фахової підготовки «Облік за видами діяльності», «Управлінський облік», «Організація і методика аудиту», «Внутрішній аудит», «Аналіз господарської діяльності»), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів тощо;
• використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних дисциплін, зокрема перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою;
• використання сертифікованих програмних продуктів для викладання навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік» для студентів економічного факультету всіх напрямків підготовки, зокрема: «1С Управлінський облік 8», «1С Облік ЗЕД 8», «Аудит експерт 4».
• розробка заходів з реалізації навчання студентів за дистанційною формою;
• введення окремих спецкурсів з викладанням англійською мовою;
• більш активне і результативне залучення студентів до участі в конкурсах, олімпіадах;
• забезпечення регулярного проведення засідань дискусійного клубу студентів (щокварталу), на яких обговорюватимуться питання розвитку облікової науки, результати індивідуальної науково-пошукової роботи студентів з дисциплін фахового спрямування;
• запровадження анкетування студентів з метою з’ясування зауважень і пропозицій щодо оптимізації навчального процесу на кафедрі, зокрема, після проходження циклу з кожної дисципліни проводити анкетування студентів щодо оцінки якості отриманих знань, практичних навичок, взаємин з викладачами та отримання пропозицій щодо покращення навчального процесу на кафедрі;
• активізувати роботу навчально-методичного семінару кафедри з метою удосконалення структурно-логічної моделі навчального процесу за спеціальністю «Облік і оподаткування», посилення зв’язків між навчальними дисциплінами та співпраці з іншими кафедрами.

3) наукова робота та міжнародне наукове співробітництво
Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи університету і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі, здійснення досліджень розвитку економічних процесів і явищ, формування стратегії поведінки підприємства на ринку, актуальних проблем соціально-економічного розвитку секторів економіки і регіонів України. Буде здійснюватися в напрямку постійного підвищення рівня наукової складової діяльності кафедри задля подальшого зростання рейтингу Львівського національного університету імені Івана Франка і підтвердження його дослідницького статусу.
Основні напрями роботи:
• підготовка пакету документів щодо можливості відкриття докторантури за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
• започаткування власного сайту «Облік, аналіз і аудит в умовах ринку» з метою поширення наукових здобутків викладачів, аспірантів, студентів;
• запровадження проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції за профілем кафедри;
• подальше відкриття та виконання науково-дослідних тем в межах робочого часу викладачів та аспірантів (здобувачів наукового ступеня) кафедри;
• наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ВНЗ і науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методик досліджень, обміну навчальними посібниками тощо;
• робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ВНЗ близького і далекого зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх виконання;
• проведення постійно діючого кафедрального науково-методичного семінару з залученням науковців з інших ВНЗ та наукових установ, у т.ч. в onlinе-режимі;
Кафедра тісно співпрацює з Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Тернопільським національним економічним університетом, Львівської Політехнікою, Львівською комерційною академією, Житомирським державним технічним університетом, Вищим навчальним закладом Укоопспілки ”Полтавський університет економіки і торгівлі”, Луцьким національним університетом та іншими фаховими вищами, які, без сумніву, є провідними обліковими школами України. Про це свідчать спільні наукові публікації, наукова-практичні конференції та семінари.
Підвищенню фахового рівня співробітників кафедри сприятиме підготовка та захист кандидатських та докторських дисертацій, а розвиток матеріальної бази буде відбуватися шляхом модернізації інформаційного та технічного забезпечення.
Основні напрями роботи:
• забезпечення своєчасного захисту кандидатських дисертацій аспірантами та викладачами кафедри; активізація та мотивація підготовки докторських дисертацій; своєчасне отримання вчених звань;
• активізація та створення нових напрямів наукової школи кафедри;
На базі кафедри існує наукова школа з проблем бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та фінансової звітності, в якій викладачі займаються науковими дослідженнями з проблем удосконалення обліку, аналізу, контролю і аудиту в умовах ринкової трансформації економіки регіону, організовують «круглі столи», надають консультації та є керівниками аспірантів у написанні дисертаційних робіт, організовують наукову роботу студентів. На сьогоднішній день науково-педагогічним колективом кафедри в межах робочого часу виконується 8 докторських та 5 кандидатських дисертаційних досліджень.

4) профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та працевлаштування випускників, реклама кафедри на ринку освітніх послуг
Профорієнтаційна робота кафедри «Обліку і аудиту», що має на меті свідомий, мотивований вибір професії майбутніми абітурієнтами, передбачає спілкування з школярами, залучення активістів студентського самоврядування, успішних студентів усіх курсів університету та молодих викладачів, співпрацю з працедавцями та випускниками, а також участь кафедри у ефективних рекламних заходах.
Основні напрями роботи:
• активізація профорієнтаційної роботи, для чого планується постійне оновлення презентаційних матеріалів та відповідної сторінки сайту кафедри та в соціальних мережах; цільові виїзди в навчальні заклади, в т.ч. і технікуми; залучення школярів до наукових та виховних заходів кафедри;
• впровадження новітніх форм інтеграції студентів та викладачів до світового освітнього процесу, зокрема організаційне забезпечення процесу підготовки студентів кафедри з отриманням двох дипломів – українського та європейського;
• сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору та розширення баз практики, створення в межах університету кадрової агенції за участі органів місцевої влади та самоврядування, тісна співпраця з представниками міського та обласного фондів зайнятості.
• створення на сайті кафедри обліку і аудиту сторінки для інформації щодо працевлаштування випускників в розрізі таких пунктів: зразок резюме, техніка спілкування з роботодавцем, провідні підприємства регіону, де працевлаштовані випускники кафедри минулих років, анкети-резюме випускників для роботодавців, найкращі випускники кафедри.
• створення Асоціації випускників кафедри обліку і аудиту за ініціативи групи випускників та підтримки ректорату; ця громадська організація даватиме можливість підтримувати зв'язки людям, які отримали освіту на економічному факультеті і працюють у різних секторах економіки України та за кордоном; основною метою діяльності Асоціації має бути об’єднання під егідою кафедри обліку і аудиту випускників різних років, діяльність яких в межах асоціації сприятиме реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів розвитку кафедри, зберігатиме та буде примножувати її авторитет, традиції, духовні цінності, захищатиме законні соціальні, економічні, творчі та інші інтереси своїх членів;
• друк інформації в друкованих джерелах: фахових журналах, спеціалізованій літературі «Куди піти вчитися», брошурах та буклетах, а також в періодичних виданнях Львівського регіону у весняно-літній період;
• обов’язкова участь кафедри у таких рекламних заходах, як: дні відкритих дверей, презентації, спеціалізовані виставки і ярмарки, ювілеї чи пам'ятні дати університету і його співробітників, зустрічі випускників, конференції і симпозіуми, дні кар’єри тощо.
• використання стаціонарних зовнішніх носіїв (стіни, щити тощо) для розміщення інформації про запропоновані освітні програми, наявність ліцензії, терміни навчання, співробітництво з іноземними навчальними закладами тощо.

5) удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу
Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу має здійснюватися в напрямку активізації використання інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників спеціальності "Облік і оподаткування".
Основні напрями роботи:
• створення спеціалізованої аудиторії (лабораторії) для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» з метою проведення роботи наукових гуртків, круглих столів і захисту результатів науково-пошукової роботи студентів;
• забезпечення підключення всіх комп’ютерів кафедри до глобальних інформаційних ресурсів, що забезпечить доступ науковців, викладачів, студентів до новітньої інформації, до можливостей глобального освітнього простору;
• забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи ліцензованими комп’ютерними програмами;
• підвищення рівня забезпечення студентів комп’ютерами у співвідношенні 1 студент – 1 комп’ютер (або нетбук);
• залучення потенційних роботодавців та випускників кафедри до оснащення лабораторної бази кафедри та покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
• розробка та реалізація проектів щодо залучення додаткових фінансових надходжень шляхом укладання договорів з підприємствами, організаціями, фірмами та компаніями щодо надання спонсорської та благодійної фінансової допомоги від юридичних і фізичних осіб;
• регулярне поповнення бібліотечного фонду університету фаховою літературою, співпраця з професійними бухгалтерськими виданнями «Все про бухгалтерський облік», «Баланс», «Інтерактивна бухгалтерія», «Дебет Кредит», «Бюджетний облік», «Бухгалтерський облік і аудит» з метою посилення фахової підготовки бухгалтерів і вивчення змін чинного законодавства, особливостей обліку за видами діяльності і в державному секторі.